Skip to main content

Information om kamerabevakning

Steglinge AB (nedan kallat Steglinge) har kamerabevakning i verksamheten.

Ändamålet med kamerabevakningen är att:

  • förhindra och förebygga skador så att personal som arbetar i våra lokaler kan känna sig trygga
  • kunna utreda och bevisa leverans och plock, vid tvist om felleveranser
  • personer som vill begå brott mot Steglinge, företagets anställda eller kunder, drar sig för att göra detta, då risken för att bli upptäckt och identifierad är för stor
  • kunna utreda brott som begås mot företaget

Steglinge har rätt att kamerabevaka enligt Kamerabevakningslagen och har stöd i den rättsliga grunden om Intresseavvägning. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ändamålet som beskrivs ovan.

Ljudupptagning förekommer inte. Uppgifterna kommer inte att användas för ett automatiserat beslutsfattande.

Lagring/arkivering

Grundregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, där efter spelas det med automatik över. Material får aldrig sparas längre än vad det finns ett konkret behov för, exempelvis maximalt till den dagen företaget formellt överlämnat inspelat material till Polismyndighet eller tills att en internutredning är klar och materialet överlämnats till företaget.

Mottagare av filmmaterial

Mottagare av inspelat material är Steglinge, alternativt en eventuellt anlitad larmcentral och Polismyndighet efter begäran. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje land.

Rättigheter för den som blir filmad

Den som registreras i företagets kamerasystem kan klaga hos Datainspektionen om det anses att företaget bryter mot lagar, regler eller avtal.

Den som kan komma att bli kamerabevakad har rätt att begära tillgång till inspelat material, rättelse av eventuella fel i inspelat material eller radering av inspelat material. Detta gäller om det går att identifiera den som är med på filmen eller bilden. Om det inte går att identifiera den som är med på bilden anses det inte som en personuppgift och då gäller inte rätten till registerutdrag och företaget lämnar inte ut något material, om inte den som filmats kan lämna ytterligare information som möjliggör identifiering som exempelvis datum och tidpunkt. Vid orimliga eller upprepade förfrågningar som är uppenbart ogrundade kan Steglinge ta ut en avgift för ärendet.

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud
Steglinge AB
Steglingevägen 79
263 91 Höganäs
info@steglingegard.se